12 STAPPENPLAN

Erfenis bij Overlijden

Contact
STAP 1
TESTAMENT

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De overledene kan in zijn testament hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Heeft de overledene geen testament gemaakt dan is het wettelijk erfrecht van toepassing.

Via het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of de overledene een testament heeft gemaakt.

STAP 2
ERFGENAMEN

Een erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Een erfgenaam is niet verplicht om de nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze in principe niet meer worden veranderd.
Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap kan de erfgenaam worden aangesproken voor de betaling van de schulden van de overledene uit zijn privévermogen, als er meer schulden dan bezittingen zijn.

STAP 3
VOLMACHT of EXECUTEUR

Alle erfgenamen dienen tezamen zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen.

Heeft de overledene een executeur benoemd dan is de executeur degene die de nalatenschap dient af te wikkelen.

STAP 4
VERKLARING VAN ERFRECHT

Door middel van een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.
Deze verklaring is bijvoorbeeld nodig om de bankzaken te kunnen regelen.

STAP 5
BOEDELBESCHRIJVING

Aan het begin van de afwikkeling dient een inventarisatie van de nalatenschap per de dag van overlijden te worden gemaakt.
Deze boedelbeschrijving kunnen erfgenamen ook gebruiken voor de beslissing omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap.
Onderdeel van deze boedelbeschrijving is het toekennen van waarden aan verschillende goederen.

STAP 6
SPOEDEISENDE ZAKEN

Doorgaans zal de uitvaartverzorger het overlijden doorgeven aan de gemeente, vervolgens wordt het overlijden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Automatisch worden daardoor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het overlijden.

Op het laatst bekende adres zal de correspondentie ten behoeve van de overledene binnenkomen. Het is verstandig om te zorgen dat de post een aantal maanden wordt doorgestuurd naar degene die de afwikkeling van de nalatenschap verzorgt, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur.

Na het overlijden moeten woning en inboedel worden veilig gesteld en huisdieren moeten eventueel elders worden ondergebracht.

STAP 7
KENNISGEVING OVERLIJDEN AAN INSTANTIES

Lidmaatschappen en abonnementen moeten worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.
Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds of banken, dienen over het overlijden te worden geïnformeerd.

STAP 8
ADMINISTRATIE

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgerond. Alle binnenkomende post moet worden afgehandeld.
Verder moeten schulden worden betaald en vorderingen en verzekeringsuitkeringen moeten worden geïnd. De bankzaken moeten worden afgerond. Beleggingen moeten worden geïnventariseerd en eventueel, in overleg met de erfgenamen, worden verkocht.

STAP 9
INBOEDEL

De inboedelgoederen moeten worden verdeeld onder de erfgenamen of de goederen moeten worden verkocht. Dit kan soms problemen geven.

STAP 10
WONING

Ook met betrekking tot de woning van de overledene moeten beslissingen worden genomen.

De eigen woning van de overledene moet waarschijnlijk worden verkocht. De financiële consequenties van een eigen woning zijn hierbij van groot belang. Wat is de juiste waarde van de woning? Kan de hypotheekschuld volledig worden afgelost met de verkoopopbrengst? De RegisterExecuteur kan de verkoop van de woning begeleiden en de financiële consequenties voor u in kaart brengen.

Had de overledene een huurwoning dan moet de huur worden opgezegd. Met de verhuurder moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplevering van de woning.

Ook dient de woning van de overledene leeg en schoon te worden opgeleverd.

STAP 11
BELASTING

De belastingzaken van de overledene moeten ook worden afgerond. Allereerst dient de laatste aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend en eventueel de overige belastingzaken van de overledene te worden afgerond.

Daarnaast speelt de erfbelasting een rol. Erfgenamen moeten deze belasting betalen over hetgeen zij verkrijgen uit de nalatenschap. Er zijn vrijstellingen en er gelden verschillende tarieven. Zowel de tarieven als de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie van de erfgenamen met de overledene.

STAP 12
VERDELING

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen en alle administratieve, financiële en fiscale zaken van de overledene zijn afgerond, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is belangrijk dat iedere erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt.

SAMENVATTING

Erfenis, Testament, Boedelbeschrijving en Nalatenschap Bij Overlijden.
 
Er moet een hoop worden geregeld.

Met behulp van het 12 Stappenplan kunt u het zelf regelen, maar ook besluiten om ervaring en expertise in te schakelen.

Wilt u meer informatie? 


Bel Danielle op nummer
 06 12665762
Of stuur een email naar
 danielle @ stroomfinance.nl


Danielle Stroom, 
De Erfenis Manager
helpt u graag bij de zakelijke en financiële afwikkeling van de nalatenschap en is  erkend RegisterExecuteur.