disclaimer

Stroom Finance, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 30648068, hierna te noemen STROOM FINANCE, verleent u hierbij toegang tot erfenisnaoverlijden.nl "de Website", waar zij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert.

STROOM FINANCE behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen van de website te wijzigen of te verwijderen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. De informatie op de Website is geheel vrijblijvend en geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten komen slechts tot stand door aanvaarding van een door de Website gedane offerte die als zodanig is aangemerkt.

1.     BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
STROOM FINANCE spant zich in om de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Hoe dan ook, het is mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden met enige garantie of aansprakelijkheid voor hun juistheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van STROOM FINANCE.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van spel- en programmeerfouten. De Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en op basis van dergelijke fouten komen geen overeenkomsten tot stand. STROOM FINANCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

2.      AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze materialen liggen bij STROOM FINANCE.
Het is niet toegestaan ​​deze materialen te kopiëren, te verspreiden, verder te gebruiken of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STROOM FINANCE, behoudens eventuele afwijkingen van dwingend recht, zoals citaatrecht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3.       ANDERE
Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met Danielle Stroom Financieel Advies

privacy

STROOM FINANCE, gevestigd in Maastricht, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Danielle Stroom is de Functionaris gegevensbescherming van STROOM FINANCE.
Zij is te bereiken via het contactformulier op de website  stroomfinance.nl.

STROOM FINANCE  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

1.      REGISTEREXECUTEUR
Danielle Stroom is gecertificeerd RegisterExecuteur en in naam van STROOM FINANCE gaat ze zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volledige tekst van de RegisterExecuteur privacyverklaring, vindt u hier.

2.      REGISTEREXECUTEUR - ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle nalatenschapsdossiers van STROOM FINANCE gelden de Algemene voorwaarden van de stichting RegisterExecuteur, vindt u hier.

3.      REGISTEREXECUTEUR - NALATENSCHAPSDOSSIER
STROOM FINANCE gebruikt het Online Digitaal Nalatenschapsdossier van stichting RegisterExecuteur, meer info vindt u  hier.

4.      WEBSITES
Onze websites bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

De ERFENIS WEBSITES van STROOM FINANCE gebruiken de onderstaande computer programma's of systemen gehost door Office-Everywhere.com :

  • Bootswatch / Bootstrap Debian
  • Html
  • JavaScript
  • PostgreSQL
  • Python
  • Office Everywhere platform

Het Digitaal Nalatenschapsdossier van stichting RegisterExecuteur wordt niet gehost door Office-Everywhere.com.

5.     HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

STROOM FINANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website  stroomfinance.nl.

STROOM FINANCE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met Danielle Stroom Financieel Advies

terms

NALATENSCHAP
Voor alle nalatenschapsdossiers gelden de algemene voorwaarden van de Stichting RegisterExecuteur, vindt u hier.

HYPOTHEEK
Voor alle hypotheek dossiers gelden de Dienstenwijzer met privacybeleid en Algemene Voorwaarden Danielle Stroom Financieel Advies, vindt u hier.

STROOM FINANCE - WEBSITES
Voor alle STROOM FINANCE WEBSITES gelden de Office Everywhere hosting terms and conditions, vindt u hier.


Wilt u meer informatie ?

Neemt u dan contact op met Danielle Stroom Financieel Advies